Algemene Leveringsvoorwaarden

Art.1 Definities
 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht tot de werkzaamheden heeft aanvaard.
 3. Onder de opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder opdrachtbevestiging wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Art.2 Afwijkende voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij de door opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
Art. 3 Opdrachtbevestigingen
 1. De opdrachtnemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter bevestiging voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijk afwijkingen ten opzichte van een opdrachtbevestiging voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 2. In de opdrachtbevestiging is een begroting opgenomen. Overschrijding van deze begroting tot 15% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 3. Overschrijdingen van de begroting van de opdrachtbevestigingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een opdrachtbevestiging zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend zijn, maar ook van het begin af aan -voor zover daar mee overeenstemming- van de overige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.
Art.4 Prijzen, leveringen en betalingen
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen dien zijn opgetreden nadat de opdrachtbevestiging is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.
 4. Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
Art.5 Opdrachten en Wijzigingen
 1. De opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 3. De opdrachtnemer is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
 6. De eventuele meer- en minderkosten ten gevolge van de wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in de opdracht kunnen gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Art.6 Meerdere opdrachtnemers

Wanneer een opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokkenen opdrachtnemers op de hoogte te stellen. Op verzoek van de opdrachtnemer dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere opdrachtnemers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere opdrachtnemer heeft verstrekt, dient hij dit mee te delen welke opdrachtnemer dat is geweest.

Art.7 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om tijdig een juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ benodigde materiaal.

Art.8 Inschakelen van derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derde opdracht tot levering of anderszins tot beschikking van goederen en/of diensten te geven.

Art. 9 Levertijden

Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

Art.10 Onderzoek naar bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Dit zelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Art.11 Eigendom van de opdrachtnemer

Zolang geen nadere afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d. blijven in eigendom van de opdrachtnemer.

Art.12 Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een opdracht dat in serie zal worden vervaardigd, de opdrachtnemer kosteloos 5 tot 10 exemplaren van de verveelvoudigde opdracht, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Art.13 Bijkomende kosten

Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Art.14 Vergoeding bij gewijzigde opdracht

Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van een volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

Art.15 Gebruiksvergoeding ontwerp

In de tussen de partijen overeengekomen vergoeding is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Art 16. Betalingstermijn
 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijnen bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 of 30 dagen na de factuurdatum.
 2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te alle tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Commercialproductie- en(ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
 4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen.
 5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor een betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesloten termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en teboekstelling vereist is- rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betalingstermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden minimaal 15% van de betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 115, – per vordering bedragen.

VANKESSELDESIGN gevestigd te Hoofddorp, Oranjestraat 18

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34153432